Eesti rahvusvägede suurendamine

Sulge

II Nõukogude Kongressi rahudekreedi alusel alustati juba 1917. aasta novembri (detsembri) lõpul rahuläbirääkimisi Saksamaa ja Austria-Ungariga.

2. (15.) detsembril sõlmiti vaherahu. Jaanuaris 1918 algas Vene rinnetelt massiline deserteerumine, mida oli võimatu peatada.

Sellises olukorras jäi kaitse sakslaste eest Eestis üsna nõrgaks, olles vaid üks neljandik poole aasta tagusest seisust.
Niisuguses seisus otsustati tugevdada Eesti rahvusväeosade olukorda. Juba oktoobris formeeriti lisaks 1. eesti polgule Haapsalus ka selle tagavarapataljon Tartus ning Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee eestvõttel mitteametlikult ka 2. eesti polk Tallinnas, Paides ja Viljandis. Pärast Eesti saarte vallutamist muudeti Tallinna Eesti pataljon merekindluse komandandi loal omaette 3. eesti polguks.


1917. aasta novembri lõpul (detsembri alguses) andis Põhjarinde tagavaravägede juhataja ametliku loa moodustada Eesti diviis. Sinna tuli koondada kõik eesti soost sõjaväelased. Diviisi ülemaks määrati 23. detsembril 1917 (5. jaanuaril 1918) alampolkovnik Johan Laidoner, staabiülemaks juba 6. (19.) detsembril Jaan Soots (pildil).

Seejärel formeeriti Rakveres 4. eesti polk. Üritati mitteametlikult moodustada ka eesti ratsaväepolku. Seejuures oli vastsel diviisil palju varustusprobleeme, samuti toetas osa alamväelastest selgelt enamlasi ning nende arvamus jäi peale ka eesti sõjaväelaste konverentsil ja Eesti sõjaväelaste II kongressil Tallinnas.


15. (28.) jaanuaril 1918 ilmus Rahvakomissaride Nõukogu otsus uue vabatahtliku sotsialistliku armee, Punaarmee ja Punalaevastiku loomisest. Sellest lähtuvalt võttis vastne Eesti Sotsialistliku Sõjaväe Nõukogu üle Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee ja Eesti diviisi staabi. Asuti moodustama sotsialistlikke polke Tallinnas ja Narvas, kuid enne jõudsid Eestisse kohale Saksa väed.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                 

Allikas (fotod): http://www.zzz.ee/sakala/images/content/Jaan_Soots_300.jpg  http://www.kool.ee/failid/rahvavagi.jpg