Kommunistliku partei koosseis

kaardile

november 1944

Sõja lõpul moodustasid Eesti Kommunistliku (bolševike) Partei liikmeskonna eelkõige tagalast või koos armeega Eestisse tulnud kommunistid. Kui 1945. aasta alguses oli EK(b)P liikmeid 2409, siis 1953. aasta alguseks juba 21 173, kusjuures põhiline juurdekasv tuli demobiliseeritute ja Eestisse suunatute arvelt. Aastatel 1945-53 võeti parteisse keskmiselt 1275 uut liiget aastast. 1940. aastatel oli EK(b)P eelkõige mitte-eestlaste partei, kusjuures ligi pool eesti rahvusest parteiliikmetest olid Venemaa eestlased. EK(b)P oli ka suuresti meeste partei: 1945. aastal olid selle liikmetest vaid viiendik naised. Samuti oli parteiliikmete vanus suhteliselt madal: 1945. aastal moodustasid alla 40-aastased kolmveerandi liikmeskonnast.

Sõjajärgse EK(b)P Keskkomitee esimeseks sekretäriks valiti liidueestlasest Nikolai Karotamm. Temast sai Eestis kohalikke tavasid suuresti austav parteipea, kes tõstatas eesti ja vene keele oskuse vajaduse juba 1944. aasta lõpus. Karotamme ettepanekul kohustati eesti keelt õppima nii mujalt Nõukogude Liidust Eestisse saabunud venelasi kui ka võõrsilt saabunud väga erineva eesti keele oskusega eestlasi. Kohalikke eestlasi kohustati samavõrra õppima vene keelt. Mööda NSV Liitu ringi rändavale vene partei ametnikonnale ei meeldinud aga Karotamme seisukoht keeleküsimuses, nagu ka tõik, et viimane esines EK(b)P Keskkomitee pleenumitel eesti keeles.

Enamik sõjajärgsetest kommunistidest olid funktsionäärid, kes töötasid juhtivatel kohtadel partei- ja riigivõimuorganites, ettevõtetes, ning kollektiivsetes põllumajandusasutustes ehk kolhoosides ja sovhoosides. Tollane EK(b)P oli seega esijoones aparaadipartei. Selle liikmeskonda iseloomustas madal haridustase: ligi 2/3 parteilastest olid alg- või mittetäieliku keskharidusega. Kõrgharidusega kommuniste oli vaevalt 8-9% partei liikmetest. Partei liikmeskonna sotsiaalse koosseisu reguleerimine oli võimude tähelepaneliku kontrolli alla, sest tegemist pidi ikkagi olema tööliste parteiga. Tööliste ja teenistujate õige suhtarvu säilitamine parteis oli aga pidevalt probleemiks. Kui parteisse vastuvõtmisel eelistati töölisi ja teenistujaid, siis soovijaid oli hoopis rohkem haritlaste hulgas.

Pildid:

http://riigi.arhiiv.ee/public/Riigiarhiiv/Naitused/Eesti_1945/Fotod/0-1319.jpg

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool