Toimub VIII EKP pleenum

Sulge

1950. aasta alguses jõudsid stalinistlikud repressioonid ka Eesti NSV juhtkonna ning vaimueliidi hulka. 20. veebruaril oli ÜK(b)P Keskkomitee võtnud vastu salajase otsuse "Puudustest ja vigadest EK(b)P Keskkomitee töös", mis kritiseeris ägedalt senise juhtkonna tegevust ning süüdistas neid kodanlikus natsionalismis (sisuliselt rahvusluses).

21.-26. märtsini toimunud EK(b)P VIII pleenumil tehti need süüdistused avalikuks ning mitmed Moskva poolt mahitatud kõnepidajad, eriti Max Laosson, süüdistasid peaaegu kogu senist partei juhtkonda kodanlikus natsionalismis, lohakuses, hoolimatuses ja loiduses. Parteijuhiks valiti Nikolai Karotamme asemel Venemaa eestlane Ivan (Johannes) Käbin, kes jäi sellele kohale kuni 1978. aastani. Suur osa senisest juhtkonnast aga mitte ainult ei kaotanud oma ameti, vaid mõisteti süüdi ka nõukogudevastases tegevuses ning nad said ka pikki vanglakaristusi, mis Hruštšovi "sula" ajal küll tühistati.

Põlu alla langesid juunikommunistid ja isegi Eesti Vabariigi ajal vangis istunud tegelased, kellest paljud uuesti vangikongi sattusid. Lisaks punategelastele langesid terava kriitika alla aga ka kultuuri- ja haridustegelased, keda süüdistati peamiselt selles, et nad jätkavad Eesti Vabariigi aegsete stiilide ja mõtteviiside kasutamist oma loomingus ega pühendu piisavalt sotsialistliku realismi ideaalile. Ka paljud kõrgkooliõpetajad kaotasid oma töö, muuhulgas esitati süüdistusi umbes 200-le Tartu Ülikooli õppejõule, samas eksmatrikuleeriti 100 üliõpilast. Märtsiküüditamise ja märtsipleenumiga olid stalinistlikud repressioonid Eestis jõudnud oma haripunkti.

Allikas: Eesti ajalugu: kronoloogia. 2007.